1. Genel idari hizmetler sınıfında yer alan; büro personeli, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, bilgisayar işletmeni, koruma ve güvenlik memuru, yardımcı hizmetler sınıfındaki; hizmetli, bekçi, aşçı, dağıtıcı, kaloliferci, teknisyen yardımcısı, teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen ve teknikerin özlük işlerine dair her türlü işleri yapmak.
  2. Başkanlığımızda çalışan başkan, tetkik hâkimi ve diğer personelin yurt içi ve yurt dışı geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin tahakkuk işlemlerini yapmak.
  3. Başkanlığımızda çalışan tüm personelin maaş, intibak, terfi, sendika üyelik aidatı, BES üyelik aidati, lojman kira kesintisi, doğum, ölüm, eş ve çocuk yardımı bordrosu düzenlemek ve diğer ödemelere ilişkin işlemlerini yapmak.
  4. 4/C'li personel aylıklarından e-bildirgelerini (kesenek) düzenleyerek aylık olarak ilgili yerlere göndermek, icra, nafaka ve kişi borçlarını ilgilerin aylıklarından keserek Saymanlık Müdürlüğüne göndermek ve gerekli yazışmaları yapmak, meydana gelen tereddütleri gidermek.
  5. Göreve yeni başlayan personele günlük yevmiyeye göre bordro tahakkuk ettirmek ve görevden ayrılan personele borç çıkarmak, göreve yeni başlayan personele işyeri giriş bildirgesi tescili ile görevden ayrılan personele işten ayrılış bildirgesi düzenlemek,   güncelleme ve tekrar tescilleri yapmak.
  6. Bakanlığımız Merkez, Adli - İdari Yargı Birimleri ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı Kuruluş harcama birimleri adına Başkanlığımızca banka promosyon ve bankacılık hizmet ihalesi yapmak ve ihaleyi kazanan banka ile Başkanlığımız tarafından bütün birimleri kapsayacak şekilde tek sözleşme imzalamak.(2017-2022 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıllığına sözleşme yapılmıştır.) Bu konuda taşra teşkilatından gelen yazılara cevap vermek.
  7. Başkanlımız kadrosunda olup, Bakanlığımız merkezinde  çalışmakta olan yardımcı hizmetler sınıfına dahil olan hizmetli, bekçi, aşçı, dağıtıcı, kaloriferci, teknisyen yardımcısı; genel idare hizmetler sınıfına dahil şoför ve teknik hizmetler sınıfına dahil teknisyen ve teknikere ilgili yıla ait giyecek yardımını her yıl Ekim ayında hesaplayarak maaş hesaplarına aktarılmak üzere nakdi olarak ödemek.