Kurum Arşivi Şube Müdürlüğü (S s S)
128/1 sayılı Genelge ekindeki tespit ve değerlendirme formunda adliyeler birimi kısmında İnfaz Hakimliği bölümünün olmadığı anlaşıldığından, İnfaz Hakimliğinin arşiv hizmetleri (arşiv ayıklama) işlemlerinde hangi usul izlenecektir ?

128/1 sayılı genelgeye göre Ceza Mahkemeleri Saklama Sürelerini gösterir cetvelin 8.maddesi kıyasen uygulanarak müfettiş denetim tarihinden itibaren ünite arşivinde 5 yıl birim arşivinde ise 10 yıl saklandıktan sonra imha cihetine gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Adliye kütüphanesinde bulunan Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yargı İle İlgili Kanunlar, Külliyatlar, Genelgeler ve Mütalaalar, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Emsal Kararları, Yargıtay Kararları Dergileri, Adalet Dergileri, Kararlar Dergileri ve Düsturlar kurum arşivinde ve birim arşivinde ne kadar süre ile saklanır ?

128/1 sayılı genelgemizin yetersiz kaldığı yerde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayınlanmış olan Kütüphane Hizmet Esasları ( Kültür ve Turizm Bakanlığının tüm genelgelerinin toplanmış hali) hakkındaki genelgesinin uygulanması onunda yetersiz kaldığı yerlerde ise temini mümkün olan basılı evrakların Basın kanunun 26. Maddesinde belirtilen Hükümlere göre işlem yapılması gerekmektedir.

Cumhuriyet Savcılığının, Başsavcılık unvanı bulunmadığından, genelge uyarınca arşiv ayıklama ve imha komisyonlarının Cumhuriyet Savcılığı tarafından mı, yoksa bağlı bulunduğu Adalet Komisyonu tarafından mı oluşturulması ve izin alınması gerekir?

Cumhuriyet Başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı Vekilinin başkanlığında, 128/1 genelgesi doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.

Genelgede belirtilen süreler hüküm tarihinden itibaren mi yoksa kesinleşme tarihinden itibaren mi işlemeye başlar ?

Genelgeye ekli listede belirtilen sürelerin başlangıç tarihinin, taraflarca kesinleşme için başvurulması neticesinde yapılan kesinleşme işlemi tarihi olarak kabul edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Mahkemece verilen mirasçılık belgesi istemi (veraset ilamı)'ne ilişkin veraset ilamları imha edilebilir mi ?

128/1 sayılı genelgenin Hukuk mahkemeleri saklama sürelerini gösterir cetvelin 14.maddesine göre hareket edilerek , kıyasen Sulh Hukuk Mahkemesi Ahkam-ı Şahsiye dosyaları gibi müfettiş denetim tarihinden sonra ünite arşivinde 3 yıl, birim arşivinde ise 2 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl saklandıktan sonra imha cihetine gidilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Mal beyanında bulunmamak suçuna ilişkin kesinleşmeyen beraat, düşme dosyaları ne zaman imha edilir ?

128/1 sayılı genelgemize ekli listede beraat ve ortadan kaldırmaya ilişkin dosyaların birim arşivinde 5 yıl, kurum arşivinde 15 yıl saklanması gerektiği belirtilmiştir. Bu sürelerin başlangıç tarihinin ise tarafların kesinleşme için başvurmaları sonucunda yapılan kesinleşme işlemi tarihi olarak belirlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Osmanlıca dava dosyaları, el yazması, mahkeme kararları, Osmanlıca mühürler, zarflar, tebligat evrakları, senedi hakanı başlıklı Osmanlıca tapu senetleri ve bu gibi evraklara hangi mevzuata göre nasıl bir işlem yapılır ?

Söz konusu evrak ve malzemelerin 28.09.1988 tarih ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun, 16 Mayıs 1988 tarih ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 12. Maddesinde "eski (Osmanlıca) belgeler ayıklama ve Tasnif işlemlerine tabi tutulmaksızın mevcut düzen içerisinde öncelikle Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğüne devredilir" hükmü gereğince işlem yapılması gerekmektedir.

Sel felaketinde, sel sularına maruz kalan, zayi olan ve dosya numaraları ile mahkemeleri tespit edilemeyen evraklarla ilgili nasıl bir işlem yapılması gerekmektedir ?

4473 sayılı Yangın Yer Sarsıntısı Seylan veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyana Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanunda dosyalarının yenilenmesinin hangi hal ve şartlarda yapılacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda mevcut okunabilir dosyaların Başkanlığımızın 128/1 sayılı Genelgesi doğrultusunda ayıklanması, diğer dosyaların imha işlemlerinin 4473 sayılı Kanuna göre yapılması gerekmektedir.

Okunamayacak derecede yıpranmış ve bozulmuş evrakın ise ayıklama imha komisyonları marifetiyle tutanak tutulmak suretiyle imha edilebileceği değerlendirilmektedir.

Uzun yıllar muhafaza edilen dosya ve belgelerin ancak okunamayacak, geri dönüşümü mümkün olmayacak ve başka şahısların eline geçmeyecek şekilde, kazan dairesinde yakılmak suretiyle imhası mümkün müdür ?

Evrakların yakılma suretiyle imhası yapılamaz.128/1 sayılı Genelgenin 6. Maddesine göre işlem yapılması gerekmektedir.

İMİD-İNTRANET
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Test Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←